รายละเอียดโบราณสถาน/โบราณวัตถุ

ชื่อ พระธาตุ วัดโพธิ์ชัย
ความเป็นมา
ตั้งอยู่ในบริเวณวัดโพธิ์ชัย บ้านเตาไห หมู่ 1 เป็นพระธาตุเก่าแต่โบราณตั้งแต่สมัยขอม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในยุคเดียวกันกับพระธาตุพนม ความสำคัญของพระธาตุในวันศีลก็จะมีชาวบ้านไปสักการะบูชาเป็นที่บนบานศาลกล่าว จะมีการทำพิธีทุกวันศีล 8 ค่ำและ 15 ค่ำ ช่วงสงกรานต์ก็มีชาวบ้านมาสรงน้ำหรือมาทำการแก้บน โดยมีอาหารคาวหวาน คำหมาก คำพลู กรอกยา ธูปเทียน เป็นต้น
ความสำคัญ ความสำคัญ/ความเป็นมา วันศีลก็มีชาวบ้านไปสักการบูชา เป็นที่บนบานศาลกล่าว จะมีการทำพิธีทุกวันศีล 15 ค่ำ 8 ค่ำ ช่วงสงกรานต์ก็มีชาวบ้านมาสรงน้ำ การมาแก้บน มีอาหารคาวหวาน คำหมากคำพลู กรอกย่า ธูปเทียน ทำธงเหล็ก
หมู่บ้านที่ตั้ง บ้านเตาไห
ผู้ให้ข้อมูล 1.นายควร ประจงสาร 2.นายเดือง ยศษา 3.หลวงปู่สมาน ชัยสาร
ผู้รวบรวม 1.อ.วราภรณ์ ขยายผล 2.นางสาวกัลยา สิงห์งอย
3.น.ส.ศศิวิมล แสนบุญ 4.น.ส.พาณิภัค พิทักษ์กุล
วันที่รวบรวม 2553-12-10