รายละเอียดโบราณสถาน/โบราณวัตถุ

ชื่อ อนุสาวรีย์ปู่ด่าง
ความเป็นมา
ตั้งอยู่บ้านนาพัง หมู่ 2 เป็นอนุสาวรีย์ของวีระบุรุษนักรบผู้กล้าของบ้านนาพังที่สามารถต่อสู้กับทหารของเจ้าเวียงจันทร์ได้จนสำเร็จ ประวัติความเป็นมาของปู่ด่างคือ ปู่ด่างกับพรรคพวกอพยพมาจากยโสธรมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านนาพังเพราะเห็นว่าเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพืชพันธุ์และป่าไม้ พื้นที่เหมาะแก่การทำไร่ ทำนา และอาหารอุดมสมบูรณ์จึงได้พักอาศัยอยู่ ต่อมาเจ้าเวียงจันทร์มีอำนาจประกาศทำศึกสงครามกับไทยยังผลให้ประชาชนล้มตายเป็นจำนวนมากรวมทั้งชาวบ้านบ้านนาพัง แต่ปู่ด่างสามารถเอาชนะได้ เนื่องจากปู่ด่างเป็นคนมีวิชาอาคมของขลัง ฟันแทงไม่เข้าจึงเป็นผู้นำการสู้รบกับทหารเวียงจันทร์ได้จนชนะ แต่ในระหว่างทำสงครามทำให้ภรรยาของปู่ด่างเสียชีวิต เพราะถูกทหารลาวฟันคอขาด ดังนั้นปู่ด่างกับพรรคพวกจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ให้กับภรรยาไว้ในโนนกลางหนองน้ำเพื่อเป็นที่ระลึกแก่คนรุ่นหลังไว้เป็นที่สักการะบูชาจนถึงปัจจุบัน
ความสำคัญ -
หมู่บ้านที่ตั้ง บ้านนาพัง
ผู้ให้ข้อมูล 1.นายคำหวัน เบ้าทอง
ผู้รวบรวม 1.อ.วราภรณ์ ขยายผล 2.นางสาวกัลยา สิงห์งอย
3.น.ส.ศศิวิมล แสนบุญ 4.น.ส.พาณิภัค พิทักษ์กุล
วันที่รวบรวม 2553-12-26