แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

ป่าชุมชน หมู่ 1
   ป่าชุมชน หรือชาวบ้านเรียกว่า ป่าช้า มีเนื้อที่ประมาณ 23 ไร่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสาธารณประโยชน์เรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านจึงใช้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ไม้และสัตว์ป่าโดยชาวบ้านในหมู่บ้านได้ร่วมมือกันเพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติของหมู่บ้านโดยห้ามตัดไม้ทำลายป่าหากจะใช้ไม้ต้องเป็นไม้ที่ตายแล้วเท่ากัน ส่วนใหญ่ชาวบ้านใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งหาของป่าชนิดต่าง ๆ ตามฤดูกาล ซึ่งสามารถจำแนกทรัพยากรธรรมชาติของป่าชุมชน...

อ่านเพิ่มเติม ...

ป่าโคก หมู่ 1
   ป่าโคก เป็นป่าของชาวบ้านที่เป็นแหล่งอาหารเพื่อให้ชาวบ้านเก็บของป่าได้ตามฤดูกาล

อ่านเพิ่มเติม ...

ห้วยกาผึ้ง หมู่ 1
   เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติมีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากการเกษตร หน้าแล้งน้ำจะแห้งขอดลง นอกจากนี้มีทรัพยากรธรรมชาติ

อ่านเพิ่มเติม ...

ห้วยถ้ำ หมู่ 1
   เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นลำห้วยที่หมู่บ้านใช้ประโยชน์เพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้านในรอบบริเวณห้วยมักมีสัตว์จำพวกต่างๆ มาอาศัยอยู่ เช่น นกเป็ดน้ำ นกกระยาง นกเจ่า เต่า แลน เป็นต้น เป็นห้วยที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากการหาของป่า เช่น หน่อไม้ เห็ด ผักชนิดต่างๆ ที่ขึ้นอยู่ใกล้บริเวณริมห้วย

อ่านเพิ่มเติม ...

ห้วยนาคำ หมู่ 1
   เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติมีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร และทำมาหากินเก็บของป่าประเภท เห็ด หน่อไม้ ผักพื้นบ้าน เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม ...

ห้วยนาเหล่า หมู่ 1
   เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติมีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากการเกษตรหรือทำมาหากินหน้าแล้งน้ำแห้งขอดลงเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม ...

ห้วยเตาไห หมู่ 1
   เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติมีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นที่หลังวัดป่านฤนาถพระพุทธบาทเป็นแหล่งน้ำที่ให้ชาวบ้านทำมาหากินได้ มีทรัพยากรธรรมชาติจำพวก ปลา เห็ด หน่อไม้ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม ...

ป่าชุมชน หมู่ 2
   หรือชาวบ้านเรียกว่า ป่าช้า มีเนื้อที่ประมาณ 96 ไร่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสาธารณประโยชน์เรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านจึงใช้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ไม้และสัตว์ป่าโดยชาวบ้านในหมู่บ้านได้ร่วมมือกันเพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติของหมู่บ้าน หรือประโยชน์ใช้สอยของหมู่บ้าน และเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้ชาวบ้านได้เก็บของป่า โดยทั่วไปทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในป่าชุมชนของแต่ละหมู่บ้านในตำบลเตาไหแล้ว

อ่านเพิ่มเติม ...

ป่าโคก หมู่ 2
   เป็นป่าของชาวบ้านที่เป็นแหล่งอาหารเพื่อให้ชาวบ้านเก็บของป่าได้ตามฤดูกาล

อ่านเพิ่มเติม ...

ห้วยฝายบ้าน หมู่ 2
   เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติมีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร ลึกประมาณ 4 เมตร และชาวบ้านได้สร้างเป็นฝายเพื่อเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น

อ่านเพิ่มเติม ...

 

 

รายการข้อมูล 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 52 รายการ