ปราชญ์ชาวบ้านตำบลเตาไห

บ้านเตาไห | บ้านนาพัง | บ้านคอนเลียบ | บ้านหม้อ หมู่ 4 | บ้านคอนสวรรค์
บ้านสินเจริญ | บ้านโนนสวาง | บ้านสร้างกวาง | บ้านหม้อ หมู่ 9

 

ชื่อ-นามสกุล
การศึกษา
อาชีพ
   นาย ควร ประจงสาร ป.4 ทำนา-จักสาน
   นาง จิตรัชดา สะพังเงิน ป.4 ทำนา
   นาง ฉลวย โภคะชัย ป.4 ทำนา
   นาง ชีลา พลประเสริฐ ป.4 ทำนา
   นาง ดวงจันทร์ แสงรส ป.4 ทำนา ทอผ้า
   นาย ถวิล บัวพล ป.4 ทำนา
   นาย ทองคำ โยชน์สุวรรณ ป.4 ทำนา
   นาง ทองวัน สะพังเงิน ป.4 ทำนา ทอผ้า
   นาย บุญ บุญพา ป.4 จักสาน
   นาย บุญธง แสงรถ ป.4 ทำนา
   นาย บุญมี พังคะลี ป.4 ทำนา
   นาย บุ่น พังไห ป.4 ทำนา ชาวไร่ จักสาน
   นาง พิมพา ประจงสาร ป.4 ทำนา
   นาง ลำพอง อุต้น ป.6 ทำนา
   นาง วันนงค์ สะพังเงิน ป.4 ทำนา ทอผ้า
   นาย วิชัย หนูราช ป.4 ทำไร่ ทำนา
   นาย สมภาร พิลาแดง ป.4 ทำนา
   นาง สุนทรา เขียวค้อม ป.4 แม่บ้าน
   นาง อรดี หอมสุดชา ป.6 ทำนา
   นาย อุบล แสนพรหม ป.4 ทำนา ทำไร่

 

 

รายการข้อมูล 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 21 รายการ