ติดต่อเรา...

ที่อยู่ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เลขที่ 64 หมู่ 4 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042-211040 - 59 ต่อ 610
โทรสาร 042-340715
เว็บไซต์สาขา http://human.udru.ac.th/~is
อีเมล is_udru2011@hotmail.com