บ้านเตาไห | บ้านนาพัง | บ้านคอนเลียบ | บ้านหม้อ หมู่ 4 | บ้านคอนสวรรค์ | บ้านสินเจริญ
บ้านโนนสวาง | บ้านสร้างกวาง | บ้านหม้อ หมู่ 9
บ้านเตาไห หมู่ 1
ประวัติความเป็นมา

ประมาณ พ.ศ. 2400 มีพรานป่าคนหนึ่งซึ่งหนีสงครามมาพร้อมกับพวกอีกหลายคน ได้มาถึงพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก จึงได้ปรึกษาหารือกันเพื่อก่อตั้งเตาเผาหม้อดิน หรือไหดินเพื่อเป็นการทำมาหากิน พออาศัยอยู่ในระยะเวลาหนึ่งจึงเกิดสงครามขึ้นรอบที่สอง ทำให้เตาเผาไหพังทับหัวหน้ากลุ่มตายพร้อมทั้งชาวบ้าน และตั้งหมู่บ้านใหม่ขึ้น จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านเตาไห มาจนถึงปัจจุบันนี้ และอยู่ในเขตปกครองของตำบลบ้านเหล่า ต่อมาก็ได้แยกจากตำบลบ้านเหล่า เมื่อ พ.ศ. 2528 ได้มีคำสั่งจากอำเภอเพื่อแยกตำบลเป็นตำบลเตาไห บ้านเตาไหจึงอยู่ในเขตการปกครองของตำบลเตาไหจนถึงปัจจุบัน

  
ที่ตั้ง
ตั้้งอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบล 500 เมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 25 กิโลเมตร
ลักษณะภูมิประทศ

ลุ่มและดอนเป็นบางพื้นที่
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านหม้อ ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านสร้างกวาง ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านคอนเลียบ ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านโคกสว่าง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

สภาพนิเวศวิทยา
สภาพภูมิศาสตร์โดยทั่วไปของบ้านเตาไห หมู่ 1 เป็นที่ราบพื้นที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติจำพวกพันธุ์ไม้ พืชผัก และแหล่งน้ำ พื้นที่โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านใช้เพื่อทำการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน สภาพดินลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย ชาวบ้านยังคงพึ่งพาอาศัยแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารหรือทำมาหากิน แหล่งน้ำ บ้านเตาไหมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์เพื่อทำการเกษตร ทำนา ปลูกผัก เป็นแหล่งอาหาร หรือเพื่อใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน แหล่งน้ำส่วนใหญ่เมื่อถึงฤดูแล้งน้ำจะแห้งขอดลง
สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ ทำนา
พื้นที่หมู่บ้านทั้งหมด 4,543 ไร่ แยกเป็นพื้นที่ทำนา 2,148 ไร่ จำนวนครอบครัวที่ทำนา 245 ครัวเรือน
พื้นที่ทำไร่ 420 ไร่ จำนวนครอบครัวที่ทำไร่ 20 ครัวเรือน
ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีสำคัญ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชาวบ้านเตาไหนับถือศาสนาพุทธ และได้ร่วมกันจัดงานตามประเพณี ยึดถือตามฮิต12

เดือน 1 ทำบุญบริวาสกรรม
เดือน 2 บุญคูนลาน (ตุ้มข้าวใหญ่)
เดือน 3 บุญข้าวจี่
เดือน 4 บุญมหาชาติ เดือนสงกรานต์
เดือน 6 บุญบั้งไฟ
เดือน 7 บุญเบิกบ้าน
เดือน 8 บุญเข้าพรรษา
เดือน 9 บุญข้าวประดับดิน
เดือน 10 บุญข้าวกระยาสารท
เดือน 11 บุญออกพรรษา
เดือน 12 บุญกฐิน

สถานที่ท่องเที่ยว
  วัดโพธิ์ชัย บ้านเตาไห
ปราชญ์ชาวบ้าน
1. นายบุ่น พังไห มีความรู้ความสามารถด้านงานจักสานไม้ไผ่
2. นายเวช ดีสะเกต ม็ความรู้ความสามารถด้านรักษาโรคด้วยสมุนไพร
3. นายควร ประจงสาร มีความรู้ความสามารถด้านแพทย์แผนไทย
4. นางพิมพา ประจงสาร มีความรู้ความสามารถด้านการทอผ้า
5. นายบุญ บุญพา มีความรู้ความสามารถด้านการจักสาน